stanovy klubu


Skialp klub Krížna, so sídlom, Prachatická 33, 96001 Zvolen

S T A N O V Y

Skialp klub Krížna
 
Článok 1

Základné ustanovenia

 1. Skialp Klub Krížna (ďalej len klub) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorého predmetom činnosti sú všetky druhy skialpinistických, horolezeckých a vysokohorsko-turistických aktivít.
 2. Názov združenia je: Skialp klub Krížna.
 3. Sídlom klubu je: Prachatická 33, 960 01, Zvolen
 4. Klub má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.
 5. Klub je členom Slovenskej Skialpinistickej Asociácie, Potočná 40/5, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Článok 2

Poslanie a ciele klubu

 1. Klub združuje záujemcov o všetky druhy skialpinistických, horolezeckých a vysokohorsko-turistických aktivít bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia.
 2. Poslaním klubu je športová a takisto aj rekreačná činnosť so zameraním na aktivity v oblasti skialpinizmu, horolezectva a vysokohorskej turistiky (ďalej len outdoorové aktivity).
 3. Prirodzeným záujmom členov klubu je rozvíjať svoje outdoorové aktivity s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, osvojiť si metodiku a prísne dbať na bezpečnosť pri týchto outdoorových aktivitách, dodržiavať športové a etické princípy činnosti, ktorú vykonáva a rešpektovať zásady ochrany prírody.
 4. Poslaním klubu je všetkými prostriedkami dbať a starať sa o rozvoj svojich aktivít a za týmto účelom najmä:
  a/ informuje svojich členov o spôsobe a možnostiach získania a osvojenia si metodiky bezpečného vykonávania outdoorových aktivít.
  b/ zabezpečuje učebno - metodickú činnosť
  c/ sleduje a pôsobí na rast výkonnostného skialpinizmu, horolezectva
  d/ zabezpečuje činnosť členov a vrcholového športu vo všetkých nesúťažných a súťažných disciplínach
  e/ organizuje športové súťaže republikového a aj oblastného významu
  f/ vyvíja edičnú, propagačnú a publikačnú činnosť
  g/ prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, ktorých je členom
  i/ organizuje športové a spoločenské podujatia republikového významu.
  k/ organizuje výchovu, vzdelávanie a šport pre deti a mládež
  l/ získava financie na svoju činnosť prostredníctvom predaja reklamy a reklamných časov pri svojich činnostiach, grantov a iných príjmov
  m/ organizuje a pozýva členov na školenia a kurzy pre bezpečnosť a pohyb v / na horách

Článok 3

Členstvo

 1. Vznik členstva:
  Členom klubu sa môže stať každý záujemca o skialpinistické, a/alebo horolezecké a/alebo vysokohorsko-turistické aktivity a činnosť tohto klubu, a ktorý bude dodržiavať jeho stanovy.
 2. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom klubu len so súhlasom zákonného zástupcu a s jeho osobnou zodpovednosťou za činnosť takéhoto člena.
 3. Členstvo vzniká splnením nasledujúcich podmienok:
  a/ podanie prihlášky s prehlásením o rešpektovaní stanov klubu a vedomí osobnej zodpovednosti za svoju činnosť v horskom, vysokohorskom, resp. horolezeckom teréne
  b/ zaplatenie členského príspevku za príslušný kalendárny rok
  c/ a rozhodnutím výkonného výboru
 4. Zánik členstva:
  a/ Vystúpením - na základe rozhodnutia člena a jeho písomného oznámenia výbor klubu, zaplatené členské sa nevracia.
  b/ Vyškrtnutím - pri nezaplatení členského v čase bežnej platnosti členského preukazu podľa bodu 3.b/. a takisto nezúčastňovaním sa na školeniach, kurzoch, preškoleniach organizovaných klubom
  c/ Úmrtím člena.
  d/ Vylúčením - v prípade závažného porušenia stanov klubu, môže výkonný výbor klubu rozhodnúť o vylúčení z klubu.
  e/ Zánikom klubu

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia majú tieto práva:
  a/ zúčastňovať sa športovej a spoločenskej činnosti klubu
  b/ využívať všetky výhody spolkom poskytované
  c/ byť volený do všetkých orgánov klubu po dovŕšení 18 rokov
  d/ byť informovaný o činnosti a hospodárení klubu
  e/ dávať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti klubu a žiadať na ne odpoveď
 2. Členovia majú tieto povinnosti:
  a/ zúčastňovať sa školení a kurzov organizovaných klubom (lavínové kurzy, kurz pohybu po ľadovci a pod.)
  b/ dodržiavať stanovy klubu
  c/ dodržiavať obecne platné a športové princípy morálky.
  d/ vykonávať športovú činnosť v súlade so zásadami ochrany prírody, dodržiavať všetky dohody uzavreté v tejto oblasti a osobne sa na ochrane prírody aktívne podieľať
  e/ riadne a včas platiť členské príspevky

Článok 6

Orgány klubu

 1. Orgánmi klubu sú:
  a/ valné zhromaždenie (VZ)
  b/ výkonný výbor (VV)
  c/ predseda klubu

Článok 7

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom klubu je valné zhromaždenie (ďalej len VZ). Tvoria ho všetci členovia klubu.
 2. Zastupovanie na VZ:
  Registrovaní členovia zastupujú sami seba s počtom hlasov jeden, zastupovanie iným členom klubu je možné len na základe písomného splnomocnenia zastupovaného člena.
 3. Zvolávanie valného zhromaždenia:
  a/ Riadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor raz do dvoch rokov s termínom do 1. marca daného roku. Termín VZ musí byť vyhlásený 30 dní pred jeho uskutočnením. Pozvánka s programom musí byť zaslaná členom 30 dní pred termínom VZ. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu VZ môžu členovia klubu posielať do 15 dní pred termínom VZ.
  b/ Mimoriadne valné zhromaždenie s uvedením dôvodu zvoláva VV na základe:
  - vlastného rozhodnutia VV klubu
  - písomného podnetu s preukázanou váhou 25% členov klubu
  VV zvolá mimoriadne VZ do 60 dní od doručenia písomného podnetu na adresu sídla klubu.
 4. VZ prerokováva všetky zásadné otázky súvisiace s činnosťou klubu:
  a/ schvaľuje program VZ
  b/ schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  c/ volí predsedu klubu na návrh člena klubu
  d/ volí členov VV na návrh predsedu klubu
  e/ volí členov dozornej rady na návrh člena klubu
  f/ odvoláva volených funkcionárov klubu na návrh člena klubu
  g/ prerokováva a schvaľuje správu VV o činnosti a hospodárení klubu
  h/ prerokováva a schvaľuje rozpočet klubu a plán činnosti na návrh VV
  i/ prerokováva a schvaľuje správu revíznej komisie
  j/ rozhoduje o výške registračného a členského poplatku na nasledujúci rok
  k/ rozhoduje o zmene symboliky a tradícií klubu
 5. Uznášania schopnosť VZ a hlasovanie na VZ:
  a/ VZ je uznášania schopné, ak sa ho zúčastnia delegáti zastupujúci najmenej 25% členov klubu.
  b/ Hlasovanie - hlasuje sa priamym sčítaním hlasov delegátov, opakované pomerné hlasovanie sa uskutoční na požiadanie delegáta VZ.
  c/ Každé tajné hlasovanie je pomerné.
 6. Prijatie rozhodnutí na VZ:
  a/ VZ sa uznáša jednoduchou väčšinou hlasov delegátov prítomných v čase hlasovania na VZ.
  b/ O zmene stanov musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov delegátov prítomných v čase hlasovania na VZ.
  c/ O zániku (rozpustení) klubu musí rozhodnúť najmenej 2/3 väčšina hlasov zastupujúcich všetkých členov klubu.
  d/ O spôsobe hlasovania rozhoduje VZ, voľby predsedu klubu, členov VV sú zásadne tajné.
  e/ V prípade potreby môže VV klubu rozhodnúť o korešpondenčnom hlasovaní, resp. elektronickom hlasovaní e-mailom vo veci, ktorá je v kompetencii VZ. Takto je možné prijať len jednoznačne definované rozhodnutie vyznačením na hlasovacom lístku, resp. v elektronickom dokumente. Rozhodnutie pomerným hlasovaním sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov klubu.

Článok 8

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor (VV) klubu je výkonným orgánom klubu, ktorý zabezpečuje činnosť klubu medzi zasadnutiami VZ a zabezpečuje plnenie rozhodnutí VZ.
 2. Členov VV volí VZ na obdobie 4 rokov.
 3. K právam a povinnostiam VV patrí:
  a/ rozhodovať o veciach týkajúcich sa činnosti klubu medzi VZ, ak nie sú vyhradené VZ, alebo ak u vyhradených kompetencií VZ rozhodovacie právo VV delegovalo
  b/ vypracovať plán činnosti, rozpočet, výročnú správu za uplynulé obdobie a predložiť ich VZ
  c/ zriaďovať komisie klubu, schvaľovať ich predsedu a členov
  d/ zriaďovať a viesť účelové a hospodárske zariadenia
 4. Výkonný výbor klubu má 5 členov, tvoria ho predseda a 4-ia členovia.
 5. Zasadania VV sa konajú podľa potreby, najmenej však raz za jeden rok, zvoláva ich predseda klubu.
 6. VV je uznášania schopný pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, rozhodnutia VV sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov
 7. VV zodpovedá za hospodárenie a správu majetku klubu.
 8. VV menuje štatutárnych zástupcov klubu.

Článok 9

Predseda klubu

 1.  Predsedu klubu volí a odvoláva VZ, funkčné obdobie je 4 roky.
 2. Predseda klubu zvoláva a vedie zasadania VV, zodpovedá za plnenie rozhodnutí VZ a VV.

Článok 10

Štatutárny zástupcovia a ich práva a povinnosti

 1. Štatutárnymi zástupcami sú: predseda a všetci členovia výkonného výboru.
 2. Štatutárny zástupcovia majú právo podpisovať zmluvy len po predchádzajúcom prerokovaní s výkonným výborom
 3. Štatutárny zástupcovia majú povinnosť konať tak, aby nedošlo k finančnej a ani inej ujme klubu.

Článok 11

Zánik klubu

 1. Klub zaniká rozhodnutím Valného zhromaždenia na základe článku 7 bodu 6 písm. c Stanov klubu ( zánik , rozpustenie )
 2. Rozhodnutím ministerstva vnútra.

Článok 12

Hospodárenie klubu

 1. Činnosť klubu je krytá týmito príjmami:
  a/ štátne dotácie na telovýchovu a šport
  b/ členské príspevky a vklady členov
  c/ subvencie, dary, príspevky iných organizácií a jednotlivcov
  d/ zisky z predaja mediálnej (resp. inej než mediálnej) reklamy na podujatiach organizovaných klubom, resp. jeho činnosťou, pričom tieto zisky sú využívané na zabezpečenie podujatí organizovaných klubom v rámci jeho záujmov. Nie sú však predmetom hlavnej obchodnej činnosti.
  e/ príspevky zo štartovného pri usporadúvaní súťaží
 2. Hospodárenie klubu sa uskutočňuje na základe rozpočtu schváleného VZ a v súlade so všeobecne platnými predpismi.
 3. Spolok môže na svoju činnosť získavať príjmy z vlastnej činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.
 4. Podpisové vzory pre bankové účty majú minimálne dvaja štatutárni zástupcovia, pričom musí byť podpísaný aspoň jeden z nich na všetkých bankových listinách, včítane vkladov, výberov, prevodov finančných prostriedkov klubu.

Článok 13

Členstvo v iných kluboch

 1. Členstvo v iných kluboch , resp. organizáciách je povolené, pokiaľ sa nejedná o zakázané kluby alebo organizácie.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 1. Klub môže pre svoju činnosť vydávať ďalšie organizačné predpisy.
 2. Zmeny a doplnky týchto stanov môže vykonať len VZ.
 3. Zmena stanov formou dodatku bola prerokovaná a schválená VZ dňa 16. októbra 2021.

Vo Zvolene dňa 16. októbra 2021